OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
 
 • spółki handlowej:  Herbavis s.r.o.
 • z siedzibą: Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska
 • Regon: 29393990, NIP: CZ29393990
 • spółka wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostravie sygn. akt C 38596
 • adres kontaktowy: Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska
 • e-mail kontaktowy: info@herbavis.pl
 • telefon kontaktowy: +48 661 858 246
 
 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) spółki handlowej Herbavis s.r.o., Regon: 293 93 990, z siedzibą Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, wpisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostravie, sygn. akt C 38596 (dalej tylko „sprzedawca”) regulują wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (dalej tylko „umowa sprzedaży”) zawieranej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej tylko „kupujący”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzi sprzedawca pod adresem www.herbavis.pl, za pośrednictwem interfejsu internetowego (dalej tylko „interfejs internetowy sklepu”). Za kupującego należy w celach niniejszych warunków handlowych uważać również osobę, która otworzy sobie konto użytkownika lub zażąda o przesyłanie informacji handlowych bez zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Warunki handlowe regulują dalej prawa i obowiązki stron umowy podczas korzystania ze strony internetowej sprzedawcy umieszczonej pod adresem www.herbavis.pl (dalej tylko „strona internetowa”) i inne powiązane stosunki prawne. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, gdy osoba zamierzająca kupić towar od sprzedawcy, zamawiając towar działa w ramach swej działalności gospodarczej.
  3. Postanowienia różniące się od warunków handlowych można uzgodnić w umowie sprzedaży. W takim przypadku mają odrębne uzgodnienia w umowie sprzedaży pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
  4. Postanowienia warunków handlowych są nierozłączną częścią składową umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
  5. Brzmienie warunków handlowych może sprzedawca zmieniać lub uzupełniać. Postanowienie to nie narusza praw i obowiązków, które powstały w czasie obowiązywania brzmienia warunków handlowych.
 2. KONTO UŻYTKOWNIKA
  1. Na podstawie rejestracji dokonanej na stronie internetowej ma kupujący dostęp do swego interfejsu użytkownika. Ze swego interfejsu użytkownika może kupujący zamawiać towar (dalej tylko „konto użytkownika”). Interfejs internetowy sklepu umożliwia dokonywanie zamówień towaru również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
  2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i podczas zamawiania towaru powinien kupujący podawać wszystkie dane w sposób poprawny i prawdziwy. Informacje podane w koncie użytkownika jest kupujący obowiązany w przypadku jakiejkolwiek ich zmiany aktualizować. Informacje podane przez kupującego w koncie użytkownika i podczas zamawiania towaru uważa sprzedawca za poprawne.
  3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika (e-mailem) oraz hasłem. Kupujący powinien zachować w poufności informacje niezbędne do dostępu do jego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.
  4. Kupujący nie jest uprawniony umożliwić korzystania z konta użytkownika osobom trzecim.
  5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, zwłaszcza w przypadku, kiedy kupujący ze swojego konta użytkownika nie korzysta przez okres dłuższy niż 5 lat, lub w przypadku, gdy kupujący naruszy swoje obowiązki wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunków handlowych).
  6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika nie musi być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza z uwagi na konieczne utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania sprzedawcy, ewentualnie z uwagi na konieczne utrzymanie sprzętu komputerowego i oprogramowania osób trzecich.
 3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów, które sprzedawca oferuje na sprzedaż, łącznie z podanymi cenami poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów podano razem z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów obowiązują w okresie, kiedy są wyświetlane przez interfejs internetowy sklepu. Powyższe postanowienie nie ogranicza możliwości sprzedawcy zawrzeć umowę sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach. Wszelkie oferty sprzedaży towaru umieszczone w interfejsie internetowym sklepu są nieobowiązujące i sprzedawca nie jest obowiązany zawrzeć umowę sprzedaży dotyczącą tego towaru, mianowicie w przypadku wyczerpania rezerw lub utraty zdolności sprzedawcy do zrealizowania zamówienia.
  2. Interfejs internetowy sklepu zawiera także informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje dotyczące kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy jest towar doręczany na terenie Polski.
  3. W celu zamówienia towaru wypełni kupujący formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje dotyczące:
   • zamawianego towaru (zamawiany towar „włoży” kupujący do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
   • sposobu zapłaty ceny sprzedaży towaru, danych dotyczących wybranego sposobu dostarczenia zamawianego towaru oraz
   • informacji o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (dalej razem tylko jako „zamówienie”)
  4. Przed wysłaniem zamówienia sprzedawcy może kupujący sprawdzić i zmieniać dane, które do zamówienia włożył, i to z uwagi na możliwość, aby kupujący stwierdzał i poprawiał błędy, które powstały podczas wpisywania danych do zamówienia. Zamówienie wyśle kupujący sprzedawcy klikając na przycisk „wyślij”. Dane zawarte w zamówieniu uważa sprzedawca za właściwe. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi odbiór tego zamówienia pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres elektroniczny kupującego”).
  5. Sprzedawca jest zawsze uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny sprzedaży, przypuszczalne koszty transportu) wymagać od kupującego, aby dodatkowo potwierdził zamówienie (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
  6. Stosunek umowny pomiędzy sprzedawcą a kupującym powstaje przez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptację), które sprzedawca wyśle do kupującego pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kupującego.
  7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie jest obowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, zwłaszcza z osobami, które wcześniej w zasadniczy sposób naruszyły umowę sprzedaży (w tym warunki handlowe).
  8. Kupujący zgadza się z użyciem środków do komunikacji zdalnej podczas zawierania umowy sprzedaży. Koszty powstałe kupującemu podczas użycia środków do komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty podłączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) płaci sobie kupujący sam.
 4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży może kupujący zapłacić sprzedawcy następującymi sposobami:
   • gotówką za pobraniem na miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu˛
   • bezgotówkowo przelewem na konto sprzedawcy – nr konta: 58 8113 0007 2001 0048 3366 0001 - Bank Spółdzielczy w Cieszynie, (dalej tylko  tylko „konto sprzedawcy”),
   • bezgotówkowo kartą płatniczą lub natychmiastowym przelewem bankowym Blik, Google Pay (pośrednik: bramka płatnicza GoPay: Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČ: 26046768)
  2. Razem z ceną sprzedaży jest kupujący obowiązany zapłacić sprzedawcy również koszty związane z pakowaniem i dostarczeniem towaru. Jeżeli nie podano wyraźnie inaczej, to cena sprzedaży oznacza również koszty związane z dostawą towaru.
  3. W przypadku płatności gotówką lub w przypadku zapłaty za pobraniem jest cena sprzedaży płatna w momencie odbioru towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej jest cena kupna płatna do pięciu (5) dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.
  4. W przypadku płatności bezgotówkowej jest kupujący obowiązany płacić cenę sprzedaży towaru podając równocześnie symbol zmienny płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny kupna spełnione z chwilą wpłynięcia właściwej kwoty na rachunek sprzedawcy.
  5. Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza w przypadku, że kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 2.5.), domagać się zapłaty całej ceny sprzedaży, jeszcze przed wysłaniem towaru kupującemu.
  6. Ewentualnych zniżek z ceny towaru, których udzieli sprzedawca kupującemu nie można wzajemnie kombinować.
  7. Jeżeli pozostaje to w kontaktach handlowych w zgodzie ze stosowanymi zasadami lub jeżeli tak postanowiły ogólnie obowiązujące przepisy prawa, wystawi sprzedawca kupującemu do płatności wykonywanych na podstawie umowy sprzedaży dokument podatkowy – fakturę. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od wartości dodanej VAT. Dokument podatkowy – fakturę wystawi sprzedawca kupującemu po zapłacie ceny sprzedaży i wyśle ją w postaci elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.
 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniem § 1837 ustawy nr 89/2014 Dz.U. RC, Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Kodeks cywilny”), nie można między innymi odstąpić od umowy sprzedaży na dostawę towaru dostosowanego na życzenie kupującego, jak również towaru podlegającego łatwo zepsuciu, zużyciu lub nietrwałości. Nie można też odstąpić od umowy sprzedaży suplementów diety i innych produktów firmy Herbavis, jeśli konsument naruszył ich oryginalne opakowanie.
  2. Jeżeli nie chodzi o przypadek, o którym mowa w art. 5.1. lub inny przypadek, kiedy nie można odstąpić od umowy sprzedaży, ma kupujący zgodnie z postanowieniem § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego prawo odstąpić od umowy sprzedaży, w terminie do czternastu (14) dni od odebrania towaru. Odstąpienie od umowy musi być doręczone sprzedawcy w sposób udokumentowany do czternastu (14) dni od odebrania towaru, na adres zakładu sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej sprzedawcy, tj. info@herbavis.pl.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2. warunków handlowych zostaje umowa sprzedaży od początku rozwiązana. Towar musi zostać sprzedawcy zwrócony do 14 dni od wysłania odstąpienia od umowy. W przypadku, że kupujący naruszy obowiązek według zdania poprzedniego, powstaje sprzedawcy prawo do rekompensaty szkody powstałej w wyniku naruszenia obowiązku kupującego tak, że w sposób należyty i w terminie zwróci towar. Towar musi zostać sprzedawcy zwrócony w stanie nieuszkodzonym i niezużytym, a jeżeli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.
  4. Kupujący ponosi odpowiedzialność wobec sprzedawcy za obniżenie wartości towaru, które powstało w konsekwencji dysponowania towarem w inny sposób niż należy z nim dysponować z uwagi na jego charakter i właściwości. W terminie czternastu (14) dni od zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z art. 5.3. warunków handlowych jest sprzedawca obowiązany poddać przeglądowi zwrócony towar, zwłaszcza w celu stwierdzenia, czy zwrócony towar nie jest uszkodzony, używany lub częściowo zużyty.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art. 5.2. warunków handlowych zwróci sprzedawca cenę sprzedaży (w tym ewentualnych kosztów poniesionych w celu dostarczenia towaru) kupującemu najpóźniej do czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, bezgotówkowo na konto podane przez kupującego. Sprzedawca jest po uzgodnieniu z kupującym uprawniony do zwrotu ceny sprzedaży gotówkowo już w czasie zwrotu towaru przez kupującego.
  6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towar zwrócony przez kupującego będzie uszkodzony, używany lub częściowo zużyty, powstaje sprzedawcy wobec kupującego prawo do rekompensaty szkody, która mu w ten sposób powstała. Prawo do zapłaty powstałej szkody jest sprzedawca uprawniony zaliczyć jednostronnie wobec prawa kupującego do zwrotu ceny kupna.
 6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU
  1. Sposób doręczenia towaru określa sprzedawca, jeżeli umowa sprzedaży nie stanowi inaczej. W przypadku, że sposób transportu jest uzgodniony na podstawie żądania kupującego, ponosi kupujący ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.
  2. Jeżeli sprzedawca jest zgodnie z umową sprzedaży obowiązany dostarczyć towar na miejsce wyznaczone w zamówieniu przez kupującego, to kupujący jest obowiązany odebrać towar w chwili dostarczenia. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru przy dostawie, kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu odszkodowanie za szkodę na konto sprzedającego w wysokości odpowiadającej opłacie kosztów dostarczenia towaru do kupującego, kosztów przesyłki zwrotnej do sprzedawcy i kosztów za opakowanie.  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym RC (§ 2118) nieodebranie przesyłki jest niedotrzymaniem warunków umowy sprzedaży przez kupującego
  3. W przypadku, że z powodów po stronie kupującego trzeba towar doręczać ponownie lub w inny sposób niż podano w zamówieniu, jest kupujący obowiązany pokryć koszty związane z ponownym doręczaniem towaru, ewent. koszty związane z innym sposobem doręczenia.
  4. Podczas odbioru towaru od przewoźnika jest kupujący obowiązany sprawdzić nienaruszony stan opakowania i w przypadku jakichkolwiek usterek oznajmić ten fakt niezwłocznie przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym przeniknięciu do przesyłki nie musi kupujący przesyłki od przewoźnika odebrać. Podpisując kwit dostawy kupujący potwierdza, że przesyłka towaru spełniała wszystkie warunki oraz wymogi formalne i ewentualnej późniejszej reklamacji dotyczącej opakowania przesyłki nie można uwzględniać.
  5. Inne prawa i obowiązki stron dotyczące transportu towaru mogą regulować warunki dostawy sprzedawcy.
 7. PRAWA DOTYCZĄCE WADLIWEJ REALIZACJI I GWARANCJA JAKOŚCI
  1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym gwarancji sprzedawcy, kierują się właściwymi ogólnie obowiązującymi przepisami (zwłaszcza postanowieniem § 1914 do § 1925, § 2099 do § 2117, § 2161 do § 2174 Kodeksu cywilnego RC).
  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za to, że sprzedawana rzecz jest zgodna z umową sprzedaży, zwłaszcza że jest bez wad. Przez zgodność z umową sprzedaży rozumie się, że sprzedawana rzecz ma jakość i właściwości użytkowe wymagane przez umowę, które opisuje sprzedawca, producent lub jego przedstawiciel, lub oczekiwane przez nich na podstawie realizowanej reklamy, ewentualnie jakość i właściwości użytkowe zwyczajne dla rzeczy takiego rodzaju, że odpowiada wymogom przepisów prawnych, jest w odpowiedniej do tego ilości, mierze lub masie i odpowiada celowi, który sprzedawca dla użycia rzeczy podaje lub do którego rzecz jest zazwyczaj używana.
  3. W przypadku, że rzecz w czasie jego odbioru przez kupującego nie jest zgodna z umową sprzedaży (dalej tylko „niezgodność z umową sprzedaży”), ma kupujący prawo do tego, aby sprzedawca bezpłatnie i niezwłocznie doprowadził rzecz do stanu zgodnego z umową sprzedaży, odpowiednio do żądania kupującego bądź poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę; jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, może kupujący domagać się odpowiedniej obniżki ceny rzeczy lub odstąpić od umowy. Nie obowiązuje to wtedy, jeżeli kupujący przed odebraniem rzeczy  o niezgodności z umową sprzedaży wiedział albo niezgodność z umową sprzedaży sam spowodował. Niezgodność z umową sprzedaży, która przejawi się w okresie sześciu (6) miesięcy od dnia odebrania rzeczy, uważana jest za niezgodność istniejącą już w czasie jej odebrania, jeżeli nie jest to sprzeczne z natury rzeczy lub jeżeli się nie okaże odwrotność.
  4. Jeżeli nie chodzi o rzeczy, które szybko podlegają zepsuciu albo o rzeczy używane, odpowiada sprzedawca za wady, które pojawią się jako niezgodność z umową sprzedaży po odbiorze rzeczy w okresie gwarancji (gwarancja). Kupujący ma prawo do egzekwowania prawa na podstawie wady, która się pojawi oraz towaru konsumpcyjnego, w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia odebrania towaru.
  5. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym gwarancji sprzedawcy, egzekwuje kupujący u sprzedawcy pod adresem jego zakładu: Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín.
  6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady może regulować regulamin reklamacyjny sprzedawcy.
 8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
  1. Kupujący nabywa towar na własność na podstawie zapłaty całej ceny sprzedaży towaru.
  2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne części składowe stanowiące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanego towaru) podlegają ochronie prawa autorskiego. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał żadnej czynności, która by mogła jemu lub osobom trzecim umożliwić w sposób nieuprawniony ingerować lub użytkować oprogramowanie lub inne elementy stanowiące interfejs internetowy sklepu.
  3. Kupujący nie jest uprawniony podczas korzystania z interfejsu internetowego używać mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie interfejsu internetowego sklepu. Z interfejsu internetowego sklepu można korzystać tylko w zakresie, który nie powoduje szkody na prawach pozostałych klientów sprzedawcy i który pozostaje w zgodzie z jego przeznaczeniem.
  4. Sprzedawca nie jest wobec kupującego związany żadnymi kodeksami zachowania w rozumieniu postanowienia § 1826 ust. 1 lit.E Kodeksu cywilnego.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w konsekwencji ingerencji osób trzecich do strony internetowej lub w konsekwencji wykorzystania strony internetowej niezgodnie z jej przeznaczeniem.
  6. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie zagrożenie zmianą okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.
 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE INFORMACJI    HANDLOWYCH
  1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniona poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (zwane tylko „GDPR” = RODO), jak również kolejne stosowne przepisy prawne.
  2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawca będzie:
   • a.) w celach pełnienia umowy sprzedaży,
   • b.) w celach pełnienia obowiązków prawnych (zwłaszcza księgowych oraz podatkowych), oraz
   • c.) w celach prawnie uzasadnionych interesów sprzedawcy, polegających na ocenie zasadności roszczeń, wysuniętych przez kupującego oraz w obronie przeciwko bezprawnie wysuniętym roszczeniom kupującego,
   • dokonywał przetwarzania danych osobowych kupującego, w zakresie:
    • imię, nazwisko,
    • adres miejsca zamieszkania,
    • adres w celu dostawy towaru,
    • adres poczty elektronicznej,
    • numer telefoniczny,
    • numer rachunku bankowego.
  3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wg ustępu 2 niniejszego artykułu warunków handlowych stanowi postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) GDPR.
  4. W celach założenia oraz następnego umożliwienia korzystania z konta użytkownika sprzedawca będzie dokonywał na podstawie kiedykolwiek odwołalnej zgody stosownej osoby przetwarzania danych osobowych osoby otwierającej konto użytkownika w zakresie:
   • imię, nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefoniczny,
   • hasło (wybrane przez zainteresowanego kontem użytkownika podczas rejestracji);
    • Zgoda na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych może zostać kiedykolwiek wycofana na przykład poprzez przesłanie maila do sprzedawcy.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wg ustępu 4 niniejszego artykułu warunków handlowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR.
  6. W celach wysyłania informacji handlowych sprzedawcy w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U. RC, o niektórych usługach spółki informacyjnej, zawierających informacje o nowościach, wyrobach i usługach, które sprzedawca oferuje, zostaną przez sprzedawcę na podstawie kiedykolwiek odwołalnej zgody przetwarzane dane osobowe w zakresie adresu maila stosownej osoby. Wyrażoną zgodę można kiedykolwiek wycofać sposobem podanym w poszczególnych informacjach handlowych. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wg niniejszego ustępu warunków handlowych stanowi postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a) GDPR.
  7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest obowiązany swoje dane osobowe (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu wykonanym z interfejsu internetowego sklepu, w przypadku żądania przesyłania informacji handlowych) podawać poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest obowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.
  8. Przetwarzanie danych osobowych kupującego może sprzedawca powierzyć osobie trzeciej w charakterze podmiotu przetwarzającego (na przykład księgowi oraz doradcy podatkowemu albo spółce Ceneo.pl Sp. z o.o., NIP: 525-26-74-781 w ramach programu "Zaufane Opinie").                                                                                                                                Opinie zamieszczane w serwisie, oznaczone jako "Zaufane Opinie" dodawane są przez użytkowników, którzy dokonali zakupu produktu w konkretnym sklepie internetowym za pośrednictwem Ceneo.pl. "Zaufane Opinie" są weryfikowane przez Ceneo.pl Sp. z o.o.. Po zakupie towaru Ceneo.pl Sp. z o.o. wyśle e-mail do kupującego z prośbą o podzielenie się opinią w specjalnej ankiecie. Dzięki temu ma Ceneo.pl Sp. z. o.o. pewność, że opinie pochodzą od klientów, którzy dokonali zakupu w konkretnym sklepie internetowym poprzez serwis Ceneo.pl. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo.pl sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
    a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego    samego numeru zamówienia),
    b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,
    c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
    d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
    e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
    f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
    g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
    h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,
    i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
    j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
    k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,
    l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł.
   Oprócz osób transportujących towar oraz podmiotów przetwarzających nie będzie sprzedawca przekazywać bez uprzedniej zgody dane osobowe kupującego osobom trzecim.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu przetwarzania. Dane osobowe wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu zostaną przetwarzane przez okres 10 lat (dokładny czas zależy od aktualnych przepisów prawnych, które na przykład nakładają obowiązek przechowywania wydanych faktur przez określony czas) od dnia dostawy towaru kupującemu. Dane osobowe wg ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu zostaną przetwarzane do czasu, kiedy zostanie przez kupującego wycofane wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w sposób manualny w postaci wydruku.
  10. W celu spełnienia obowiązku informowania wg GDPR sprzedawca podsumowuje oraz uzupełnia następujące informacje:
   • a.) administrator danych osobowych to sprzedawca, tzn. Spółka Herbavis s.r.o., REGON: 23993990, tel. +48 661 858 246, mail: info@herbavis.pl;
   • b.) inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony;
   • c.) zakres przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania zostały określone w ust. 2-6 niniejszego artykułu warunków handlowych;
   • d.) uzasadnione interesy administratora zostały określone w ust. 2 niniejszego artykułu warunków handlowych;
   • e.) do ewentualnych odbiorców danych osobowych należą dostawcy towaru oraz podmioty przetwarzające, tzn. ewentualni doradcy podatkowi, księgowi oraz prawni, osoba świadcząca hosting dla strony internetowej, osoba świadcząca usługi związane z eksploatacją interfejsu sklepu, spółka Ceneo.pl Sp. z o.o.;
   • f.) sprzedawca nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
   • g.) okres przetwarzania danych osobowych został określony w ust. 9 niniejszego artykułu warunków handlowych;
   • h.) kupujący ma zwłaszcza prawo żądać od sprzedawcy dostęp do swoich danych osobowych, ma również prawo do ich poprawy lub usunięcia, prawo do możliwości przeniesienia danych oraz również prawo do złożenia skargi przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych;
   • i.) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (vide ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu warunków handlowych) można kiedykolwiek wycofać, co jednak nie uchybia zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, polegającej na wyrażeniu zgody przed jej wycofaniem;
   • j.) kupujący ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest na terytorium Republiki Czeskiej Urząd do ochrony danych osobowych (www.uoou.cz);
   • k.) przekazanie danych wg ust. 2 niniejszego artykułu warunków handlowych w celach w nim określonych stanowi warunek zgodny z prawem, a więc kupujący ma obowiązek przekazania przedmiotowych danych, gdyż w odwrotnym wypadku dla sprzedawcy nie było by możliwe zawarcie umowy i pełnienie zobowiązań z niej wynikających;
   • l.) kupujący nie ma obowiązek przekazania danych wg ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu warunków handlowych w celach wymienionych w niniejszych ustępach; zamówienie towaru możliwe jest bez otwarcia konta użytkownika oraz bez wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych;
   • m.) nie będzie występować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, łącznie z profilowaniem.   
  11. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetworzeniu swoich danych osobowych, jest sprzedawca obowiązany do przekazania mu tej informacji. Sprzedawca ma prawo za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem żądać odpowiedniej zapłaty nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji lub prawo nieprzekazania informacji tylko w przypadku, jeżeli wniosek kupującego jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nadmierny, w szczególności ze względu na swą powtarzalność.
  12. Kupujący ma prawo złożyć skargę przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, o ile do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych dochodzi na podstawie postanowień artykułu 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR, jak również w przypadku, o ile do przetwarzania danych osobowych dochodzi w celu marketingu bezpośredniego.
  13. Kupujący ma wg GDPR oraz pod warunkami w nim wymienionymi oprócz wyżej wymienionych również niżej wymienione prawa:
   a) prawo do ograniczenia przetwarzania;
   b) prawo nie podlegać decyzji, polegającej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. DORĘCZANIE
  1.  Jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, to wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi zostać doręczona drugiej stronie pisemnie, pocztą elektroniczną, osobiście lub przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora usług pocztowych (na podstawie wyboru nadawcy). Kupującemu doręcza się na adres poczty elektronicznej podany w jego koncie użytkownika lub w zamówieniu.
  2.  Wiadomość jest doręczona:
   • w przypadku doręczania pocztą elektroniczną w chwili jej odbioru na serwerze przychodzącej poczty zewnętrznej; integralność wiadomości przesłanych pocztą elektroniczną może być zabezpieczona certyfikatem,
   • w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych w chwili odbioru przesyłki przez adresata,
   • w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych też w chwili odmowy odbioru przesyłki,  jeżeli adresat (ewentualnie osoba uprawniona do odbioru przesyłki w jego imieniu) odmówi odbioru przesyłki,
   • w przypadku doręczania za pośrednictwem operatora usług pocztowych z upływem terminu dziesięciu (10) dni od złożenia przesyłki u operatora usług pocztowych, również w przypadku, że adresat o złożeniu przesyłki się nie dowiedział.
  3. Towar dostarczamy na terenie całej Polski. Dostawa za granicę jest możliwa tylko za pisemną zgodą sprzedającego i kupującego.
 11. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
  1. Sprzedawca powiadamia kupującego, będącego konsumentem, iż podmiot właściwy w sprawie polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich z umowy sprzedaży stanowi Czeski Inspektorat Handlu, Inspektorat Naczelny – wydział ADR, pod adresem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 (www.adr.coi.cz, mail: adr@coi.cz). O ile sporu  nie uda się rozwiązać za porozumieniem stron umowy, może kupujący, będący konsumentem, zwrócić się do wymienionego podmiotu. Kupujący – konsument może również wykorzystać platformę dla rozwiązywania sporów on-line, która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.cu/consumers/odr/.
  2. Złożenie wniosku oraz następne uczestnictwo w ramach polubownego rozwiązywania sporu jest dla kupującego nieodpłatne, przy czym wszystkie ewentualne koszty, powstałe w związku z polubownym rozwiązywaniem sporu ponosi każda ze stron samodzielnie. Możliwość polubownego rozwiązania sporu jest dla kupującego dobrowolna.
  3. Polubowne rozwiązywanie sporu kieruje się postanowieniem art. 20d i nast. ustawy o prawach konsumenta. Wymogi wniosku o wszczęcie polubownego rozwiązania sporu konsumenckiego są określone w art. 20n ustawy o prawach konsumenta. Wniosek o wszczęcie polubownego rozwiązania sporu można złożyć najpóźniej w ciągu 1 roku od dnia, w którym kupujący po raz pierwszy uwzględnił u sprzedawcy roszczenie, które jest przedmiotem sporu (np. od chwili pierwszej reklamacji towaru lub od chwili wniosku o zwrot ceny kupna po ważnym odstąpieniu od umowy kupna w wypadku zwłoki sprzedawcy z jej zwrotem).
 12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli stosunek prawny związany z użyciem strony internetowej lub stosunek prawny oparty na umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), to strony uzgadniają, że stosunek kieruje się prawem czeskim. Nie narusza to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie zezwolenia na działalność a czynność sprzedawcy nie wymaga żadnego innego zezwolenia. Kontrolę działalności gospodarczej wykonuje w ramach swej kompetencji właściwy urząd ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych okaże się jako nieważne lub nieskuteczne, albo takim się stanie, to na miejsce nieważnych postanowień wchodzi postanowienie, którego sens jest najbliższy do nieważnego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie narusza ważności innych postanowień. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia umowy sprzedaży i warunków handlowych wymagają formy pisemnej.
  4. Umowa sprzedaży razem z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez sprzedawcę w postaci elektronicznej i nie jest dostępna.
  5. Dane kontaktowe sprzedawcy: adres do doręczeń: Herbavis s.r.o., Mánesova 514/24, 737 01 Český Těšín, adres poczty elektronicznej: info@herbavis.pl, telefon: +48 661 858 246.
Český Těšín, dnia 20.12.2022
Dziękujemy Państwu za czas poświęcony na przeczytanie Warunków handlowych Herbavisu.
 
Warunki handlowe są ważne i obowiązują od 20.12.2022. W przypadku zmiany warunków handlowych są ważne i obowiązujące warunki handlowe w wersji, która obowiązywała w dniu zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej zamówionego towaru.

Ogólne warunki handlowe Herbavis sp. z o.o. w PDF.

Formularz "Odstąpenia od umowy sprzedaży" można pobrać TUTAJ.