OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

 1. Ochrona danych osobowych kupującego, który jest osobą fizyczną, jest zapewniona poprzez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (zwane tylko „GDPR” = RODO), jak również kolejne stosowne przepisy prawne.
   
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawca będzie:
  • a.) w celach pełnienia umowy sprzedaży,
  • b.) w celach pełnienia obowiązków prawnych (zwłaszcza księgowych oraz podatkowych), oraz
  • c.) w celach prawnie uzasadnionych interesów sprzedawcy, polegających na ocenie zasadności roszczeń, wysuniętych przez kupującego oraz w obronie przeciwko bezprawnie wysuniętym roszczeniom kupującego,
  • dokonywał przetwarzania danych osobowych kupującego, w zakresie:
   • imię, nazwisko,
   • adres miejsca zamieszkania,
   • adres w celu dostawy towaru,
   • adres poczty elektronicznej,
   • numer telefoniczny,
   • numer rachunku bankowego.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wg ustępu 2 niniejszego artykułu warunków handlowych stanowi postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) GDPR.
 4. W celach założenia oraz następnego umożliwienia korzystania z konta użytkownika sprzedawca będzie dokonywał na podstawie kiedykolwiek odwołalnej zgody stosownej osoby przetwarzania danych osobowych osoby otwierającej konto użytkownika w zakresie:
  • imię, nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefoniczny,
  • hasło (wybrane przez zainteresowanego kontem użytkownika podczas rejestracji);
   • Zgoda na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych może zostać kiedykolwiek wycofana na przykład poprzez przesłanie maila do sprzedawcy.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wg ustępu 4 niniejszego artykułu warunków handlowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a) GDPR.
 6. W celach wysyłania informacji handlowych sprzedawcy w rozumieniu ustawy nr 480/2004 Dz.U. RC, o niektórych usługach spółki informacyjnej, zawierających informacje o nowościach, wyrobach i usługach, które sprzedawca oferuje, zostaną przez sprzedawcę na podstawie kiedykolwiek odwołalnej zgody przetwarzane dane osobowe w zakresie adresu maila stosownej osoby. Wyrażoną zgodę można kiedykolwiek wycofać sposobem podanym w poszczególnych informacjach handlowych. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych wg niniejszego ustępu warunków handlowych stanowi postanowienie artykułu 6 ust. 1 lit. a) GDPR.
 7. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest obowiązany swoje dane osobowe (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu wykonanym z interfejsu internetowego sklepu, w przypadku żądania przesyłania informacji handlowych) podawać poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest obowiązany niezwłocznie poinformować sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.
 8. Przetwarzanie danych osobowych kupującego może sprzedawca powierzyć osobie trzeciej w charakterze podmiotu przetwarzającego (na przykład księgowi oraz doradcy podatkowemu albo spółce Ceneo.pl Sp. z o.o., NIP: 525-26-74-781 w ramach programu "Zaufane Opinie").                                                                                                                                Opinie zamieszczane w serwisie, oznaczone jako "Zaufane Opinie" dodawane są przez użytkowników, którzy dokonali zakupu produktu w konkretnym sklepie internetowym za pośrednictwem Ceneo.pl. "Zaufane Opinie" są weryfikowane przez Ceneo.pl Sp. z o.o.. Po zakupie towaru Ceneo.pl Sp. z o.o. wyśle e-mail do kupującego z prośbą o podzielenie się opinią w specjalnej ankiecie. Dzięki temu ma Ceneo.pl Sp. z. o.o. pewność, że opinie pochodzą od klientów, którzy dokonali zakupu w konkretnym sklepie internetowym poprzez serwis Ceneo.pl. Na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa Ceneo.pl sp. z o.o. upoważniona jest do usuwania wypowiedzi w całości lub części. Ponadto Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia wypowiedzi w całości lub części bądź jej zmiany redakcyjnej i edycyjnej, w niezbędnym zakresie, gdy wypowiedź:
   a) stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tej samej transakcji (dotyczącą tego    samego numeru zamówienia),
   b) odnosi się do innego Kontrahenta niż opiniowany,
   c) odnosi się do innych transakcji niż transakcja opiniowana,
   d) jest wystawiona sobie przez Kontrahenta lub przez innego Kontrahenta,
   e) wystawiona została z tymczasowego adresu e-mail,
   f) została wystawiona w sposób wskazujący na zautomatyzowanie wystawienia lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego,
   g) odnosi się do wadliwego numeru zamówienia lub innego niż opiniowany Towar,
   h) narusza zasady określone w pkt 5.4. Regulaminu,
   i) narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub godzi w uczucia religijne,
   j) narusza prawa patentowe, prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej,
   k) jest wyłącznie streszczeniem filmu, książki lub płyty itp.,
   l) jest skopiowana w całości lub częściowo od innych Użytkowników, producenta opiniowanego Towaru, Sklepu Internetowego, Oferty Handlowej Kontrahenta lub z innych dostępnych źródeł.
  Oprócz osób transportujących towar oraz podmiotów przetwarzających nie będzie sprzedawca przekazywać bez uprzedniej zgody dane osobowe kupującego osobom trzecim.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do spełnienia celu przetwarzania. Dane osobowe wymienione w ust. 2 niniejszego artykułu zostaną przetwarzane przez okres 10 lat (dokładny czas zależy od aktualnych przepisów prawnych, które na przykład nakładają obowiązek przechowywania wydanych faktur przez określony czas) od dnia dostawy towaru kupującemu. Dane osobowe wg ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu zostaną przetwarzane do czasu, kiedy zostanie przez kupującego wycofane wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w postaci elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w sposób manualny w postaci wydruku.
 10. W celu spełnienia obowiązku informowania wg GDPR sprzedawca podsumowuje oraz uzupełnia następujące informacje:
  • a.) administrator danych osobowych to sprzedawca, tzn. Spółka Herbavis s.r.o., REGON: 23993990, tel. +48 661 858 246, mail: info@herbavis.pl;
  • b.) inspektor ochrony danych osobowych nie został wyznaczony;
  • c.) zakres przetwarzanych danych osobowych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania zostały określone w ust. 2-6 niniejszego artykułu warunków handlowych;
  • d.) uzasadnione interesy administratora zostały określone w ust. 2 niniejszego artykułu warunków handlowych;
  • e.) do ewentualnych odbiorców danych osobowych należą dostawcy towaru oraz podmioty przetwarzające, tzn. ewentualni doradcy podatkowi, księgowi oraz prawni, osoba świadcząca hosting dla strony internetowej, osoba świadcząca usługi związane z eksploatacją interfejsu sklepu, spółka Ceneo.pl Sp. z o.o.;
  • f.) sprzedawca nie zamierza przekazywać dane osobowe do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych;
  • g.) okres przetwarzania danych osobowych został określony w ust. 9 niniejszego artykułu warunków handlowych;
  • h.) kupujący ma zwłaszcza prawo żądać od sprzedawcy dostęp do swoich danych osobowych, ma również prawo do ich poprawy lub usunięcia, prawo do możliwości przeniesienia danych oraz również prawo do złożenia skargi przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych;
  • i.) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (vide ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu warunków handlowych) można kiedykolwiek wycofać, co jednak nie uchybia zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, polegającej na wyrażeniu zgody przed jej wycofaniem;
  • j.) kupujący ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest na terytorium Republiki Czeskiej Urząd do ochrony danych osobowych (www.uoou.cz);
  • k.) przekazanie danych wg ust. 2 niniejszego artykułu warunków handlowych w celach w nim określonych stanowi warunek zgodny z prawem, a więc kupujący ma obowiązek przekazania przedmiotowych danych, gdyż w odwrotnym wypadku dla sprzedawcy nie było by możliwe zawarcie umowy i pełnienie zobowiązań z niej wynikających;
  • l.) kupujący nie ma obowiązek przekazania danych wg ust. 4 oraz 6 niniejszego artykułu warunków handlowych w celach wymienionych w niniejszych ustępach; zamówienie towaru możliwe jest bez otwarcia konta użytkownika oraz bez wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych;
  • m.) nie będzie występować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, łącznie z profilowaniem.   
 11. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetworzeniu swoich danych osobowych, jest sprzedawca obowiązany do przekazania mu tej informacji. Sprzedawca ma prawo za udzielenie informacji zgodnie z poprzednim zdaniem żądać odpowiedniej zapłaty nie przekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji lub prawo nieprzekazania informacji tylko w przypadku, jeżeli wniosek kupującego jest w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nadmierny, w szczególności ze względu na swą powtarzalność.
 12. Kupujący ma prawo złożyć skargę przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych, o ile do przetwarzania przedmiotowych danych osobowych dochodzi na podstawie postanowień artykułu 6 ust. 1 lit. e) lub f) GDPR, jak również w przypadku, o ile do przetwarzania danych osobowych dochodzi w celu marketingu bezpośredniego.
 13. Kupujący ma wg GDPR oraz pod warunkami w nim wymienionymi oprócz wyżej wymienionych również niżej wymienione prawa:
  a) prawo do ograniczenia przetwarzania;
  b) prawo nie podlegać decyzji, polegającej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.